Menu Close

Apie mus

Lazdijų socialinių paslaugų centras yra viešoji įstaiga, finansuojama iš valstybės ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto. Centro savininkė yra Lazdijų rajono savivaldybė. Centro turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Lazdijų rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

Lazdijų socialinių paslaugų centro paskirtis – teikti socialines paslaugas.

Lazdijų socialinių paslaugų centro tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį.

Lazdijų socialinių paslaugų centro uždaviniai:

  • nustatyti asmenų (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
  • teikti bendrąsias socialines paslaugas, pagal Lazdijų rajono gyventojų poreikius;
  • teikti globos ir slaugos paslaugas asmens namuose ir dienos socialinę globą institucijoje pagal Lazdijų rajono gyventojų poreikius;
  • teikti socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems socialinės rizikos asmenims, patiriančioms riziką šeimoms ir vaikams;
  • koordinuoti atvejo vadybos procesus;
  • organizuoti neįgaliųjų aprūpinimą kompensacine technika;
  • organizuoti transporto paslaugas;
  • vykdyti vaikų dienos centro veiklą;
  • vykdyti socialinio darbo veiklą, susijusią su ilgalaikiu ir trumpalaikiu apgyvendinimu;
  • organizuoti asmens higienos paslaugas.
Skip to content